Brukarrevision

Brukarstyrda brukarrevisioner av en verksamhet är ett måste för att den totala verksamhetsrevisionen ska kunna ge ett rättvisande resultat.

Vi använder oss av metoden som NSPH i Västra Götaland och Göteborg utvecklat för brukarstyrd brukarrevision. Det är också denna typ av metod som vi förespråkar; en brukarrevision som styrs och utförs av den grupp som revisionen är till för – nämligen brukarna. Den självupplevda kunskapen om psykisk ohälsa som brukarrevisorerna besitter ser vi som en betydande tillgång i utförandet av revisionen.

Brukarstyrd brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Verksamheterna kan exempelvis vara vårdenheter, särskilda boenden eller boendestödsenheter.

Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten. Brukarrevisionen styrs och utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samråd med beställaren.

Brukarrevisionens resultat presenteras för ledning och personal vid den berörda enheten. Enheten får möjlighet att reflektera kring resultatet och att prioritera de åtgärder som föreslås i rapporten. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.

Är du intresserad av en brukarrevision?​

Kontakta oss på brukarrevision@nsphvastmanland.se eller fyll i formuläret nedan.

Informationsfilm

Metodhandbok