Brukarstyrd brukarrevision

Brukarstyrd brukarrevision lyfter fram inifrånperspektivet och utgör därför en rik kunskapskälla då ni vill jobba med utveckling- och förändringsarbete inom er verksamhet.

En brukarstyrd brukarrevision är en kvalitativ undersökning av en verksamhet, en insats eller som en bred undersökning riktad till invånarna i exempelvis en kommun, för att synliggöra brukarnas perspektiv. När brukarrevisionen utförs av oss, en extern part, garanteras respondenternas anonymitet, vilket är viktigt för att få så ärliga svar som möjligt.

Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten. Resultat i rapporten presenteras för ledning och personal vid den berörda enheten. Enheten får möjlighet att reflektera kring resultatet och prioritera de åtgärder som föreslås i rapporten. Samtidigt stärks personal och ledning av den positiva feedback som lyfts fram.

Vår brukarstyrda brukarrevision leds och samordnas av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi använder oss av metoden som NSPH i Västra Götaland och Göteborg utvecklat för brukarstyrd brukarrevision. Det är också denna typ av metod som vi förespråkar; en brukarrevision som styrs och utförs av den grupp som revisionen är till för – nämligen brukarna. Den självupplevda kunskapen om psykisk ohälsa som brukarrevisorerna besitter ser vi som en betydande tillgång i utförandet av revisionen.

Är din verksamhet intresserad av en brukarstyrd brukarrevision?

Kontakta oss på brukarrevision@nsphvastmanland.se eller fyll i formuläret nedan.

Informationsfilm

Slutrapporter