Vår verksamhet

NSPH i Västmanland jobbar på många sätt inom psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om vad vi gör och om varför.

NSPH menar att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, behöver på olika sätt komma till tals, på alla nivåer i samhället. Detta för att långsiktig, bra och välgrundad utveckling ska kunna ske inom området psykisk hälsa. Kortfattat innebär det att oavsett vad som görs för att förebygga, lindra eller bota psykisk ohälsa måste insatserna utgå från fyra kunskapskällor:

  • vetenskap
  • de professionellas erfarenhet
  • erfarenheterna hos den som på olika sätt lever med egen eller någon närståendes ohälsa
  • den enskilde personens situation och omständigheterna kring denne.

Observera att av dessa fyra kunskapskällor besitter den enskilde ensamt kunskapen som behöver tas tillvara på av professionen, som ska sammanställa kunskapen från de fyra källorna och utforma de insatser som den enskilde är i behov av.

Brukarinflytande

När vi talar om brukarinflytande utgår vi från det inflytande och den delaktighet som patienter, brukare och anhöriga erbjuds (eller borde erbjudas) inom vård och omsorg och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja dem som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar.

Brukarstyrda brukarrevisioner

En brukarstyrd brukarrevision är en kvalitativ undersökning av en verksamhet, en insats eller som en bred undersökning riktad till invånarna i exempelvis en kommun, för att synliggöra brukarnas perspektiv.

Vår brukarstyrda brukarrevision leds och samordnas av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Utbildningsinsatser

Via oss kan alla nivåer, system-, verksamhets- och individnivå, få olika typer av utbildningsinsatser.

Om du är intresserad av en utbildning kan du kontakta oss för mer information så kan vi anpassa den efter era behov.

Föreläsningar och seminarium

Vi anordnar föreläsningar och seminarium med teman som rör psykisk hälsa.

Både för professionen och allmänheten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om kommande arrangemang.

Informatörer - Hjärnkoll-ambassadörer

(H)järnkoll tror på att samtal ökar öppenheten om psykisk (o)hälsa, vilket leder till bättre möten mellan människor och minskar diskrimineringen i samhället. Vi tror på ett samhälle där psykiska olikheter ses som en tillgång.

Vi erbjuder kunniga och engagerade ambassadörer som föreläser/berättar om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa, vilket öppnar upp till samtal. Samtalen leder till ökad kunskapen i samhället, när vi har mer kunskap vågar vi också fråga mer och då får vi en fördjupad förståelse för varandras olikheter.

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Podcast - Bagaget

I vår podcast Bagaget får du möta personer som delar med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt anhöriga, forskare, professionella, organisationer som på olika sätt arbetar kring psykisk ohälsa.

Genom att våga prata och våga lyssna så kan vi tillsammans bryta tystnaden och minska stigmat, som individ, medmänniska och samhälle.

Tillsammansveckan

Tillsammansveckan finns för att skapa större kunskap, acceptans, förståelse och beredskap kring psykisk hälsa i Västmanlands län.

Tillsammans kan vi utforska hur vi kan främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa genom att stärka de riskgrupper och riskmiljöer som finns, skapa kunskap kring hur det är att leva med psykisk sjukdom från personer med egen erfarenhet och att stödja de som är drabbade och deras anhöriga samt minska stigmatiseringen och öppna upp för samtal.

Behöver du hjälp?

Vi på NSPH i Västmanland kan tyvärr inte ge någon direkthjälp. Här hänvisar vi till hjälpinsatser i samhället av olika slag.